Regulamin konkursu

 1. Informacje
  1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja "Będzie Dobrze" z siedzibą w Starym Sączu. Konkurs realizowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska! Postaw na edukację!".
  1.2. Konkurs "Manager Roku" to gra ekonomiczna, przeznaczona dla młodzieży szkół średnich województwa małopolskiego.
  1.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  1.4. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o Branżowe Symulacje Biznesowe REVAS (www.revas.pl).
 2. Cele konkursu
  2.1. Konkurs "Manager Rroku" realizuje zadania projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego "Małopolska! Postaw na edukację!" i kierowany jest do młodzieży szkół średnich.
  W ramach nabytych kompetencji młodzież podniesie swoje zdolności pracy metodą projektu, umiejętności kierownicze, analityczne i pracy w grupie. Rywalizacja ukaże sposób funkcjonowania firmy w rzeczywistych warunkach rynkowych. Konkurs podniesie kompetencje przedsiębiorcze uczestników i może wpłynąć na motywację do zakładania własnych przedsiębiorstw przez uczestników w przyszłości.
  Nauczyciele, opiekunowie młodzieży nabędą wiedzę związaną z zastosowaniem symulacji biznesowych w nauczaniu.

3. Organizacja konkursu
3.1. UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół średnich, w zespołach 3-osobowych, pod opieką nauczyciela. Jeden uczeń może uczestniczyć w konkursie w ramach jednego zespołu. Zespoły reprezentują szkołę (organizację). Nie jest możliwa zmiana składu osobowego zespołu w trakcie konkursu.

Do konkursu dopuszcza się jeden zespół z danej placówki. Zgłoszenie do konkursu kolejnego zespołu z danej jednostki powoduje wpisanie go na listę rezerwową. W przypadku terminowego zamkniecia zgłoszeń i braku kompletu uczestników - lista zakwalifikowanych zespołów do konkursu uzupełniona zostanie przez zespoły z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Konkurs rozgrywany jest na internetowej platformie organizatora, w oparciu o Branżowe Symulacje Biznesowe REVAS. Przed rozgrywką eliminacyjną i finałową zostanie wylosowana branża (gałąź gospodarki), w której zespoły będą konkurować. Do obsługi platformy niezbędny jest dostęp do internetu i przeglądarka.
3.3. HARMONOGRAM KONKURSU
3.3.1. Rejestracja w konkursie (od 11 września 2023 do 15 października 2023) lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel - opiekun zespołu konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu. Po zgłoszeniu szkoły do konkursu opiekun uzyskuje od organizatora drogą elektroniczną (poczta e-mail) kody rejestracji uczniów, którzy dokonują rejestracji w symulacji.
3.3.2. Udział w konkursie.
Konkurs składa się z dwóch rund rozgrywek - eliminacji i rozgrywki finałowej. Uczniowie w zespołach wcielają się w zarząd wirtualnego przedsiębiorstwa i w kolejnych etapach (odpowiadających kolejnym miesiącom roku) podejmują wymagane decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Dla każdej rundy (eliminacje i gra finałowa) przed uruchomieniem rozgrywki zostanie wylosowana branża (obszar działalności wirtualnego przedsiębiorstwa).

Runda finałowa to dwa dni rozgrywki on-line (7-8 etapów).

Zespoły podejmują decyzje w przedsiębiorstwie, zgodnie z opisami poszczególnych etapów rozgrywki i po ich wpisaniu zatwierdzają je przyciskiem "Wyślij".

3.3.3. Punktacja.
Zespoły pracują w celu uzyskania jak najlepszego wyniku (Skumulowany wynik działalności). Wynik ten zostanie wyliczony i podany przez symulację biznesową REVAS. Osiem najlepszych zespołów, z najlepszymi wynikami z działalności przejdzie do rundy finałowej: po dwie najlepsze drużyny z każdej z rozgrywek. Każdy z etapów rundy konkursu składa się z kilku rund decyzyjnych. Kalendarz i ilość rund zostaną podane przez organizatorów przed rozpoczęciem konkursu (m. in. na stronie konkursu w zakładce HARMONOGRAM). W przypadku zerowego wyniku skumulowanego - zwycięży zespół z najlepszym wynikiem ekonomicznym (bądź najmniejszą stratą finansową).

3.3.4. Punkty bonusowe i karne. Organizator przyzna punkty bonusowe za szczególne osiągnięcia firm w poszczególnych etapach rozgrywki w postaci nagrody pieniężnej, zasilającej budżet prowadzonej firmy. Organizator nałoży na firmę karę upomnienia lub karę finansową w postaci pomniejszenia portfela przedsiębiorstwa za nieterminowe wysyłanie decyzji.

Punkty bonusowe przyznane będą za:

-- zespół, za pośrednictwem swojego opiekuna może pozyskać sponsora nagród w konkursie (sponsor decyduje o sposobie oceny i wyznaczenia laureata swojej nagrody). Fundusz zespołu w symulacji zostanie zasilony równowartością wartości przekazanej organizatorowi nagrody).

Zachęcamy do promocji naszego konkursu. Każdy sponsor, wspierający nasz konkurs zostanie uwieczniony na naszej stronie intenetowej i we wszelkich materiałach konkursu. Całość przekazanej sumy (lub rzeczy materialnych) przekazana zostanie na nagrody dla uczestników. Sponsor może także ufundować własną nagrodę i określić zasadę jej przyznania.

Punkty karne będą odjęte:

- za jednorazowy brak terminowego wysłania decyzji i za brak decyzji w etapie gry - upomnienie;

- za drugi brak decyzji w etapie - kara 1000 zł odjęta od wirtualnego rachunku zespołu;

- brak dezyzji po raz trzeci skutkuje dyskwalifikacją zespołu i brakiem wysyłki materiałów promocyjnych dla zespołu i szkoły.

4. NAGRODY
4.1. Zwycięzca konkursu (etapu finałowego) otrzymuje tytuł MANAGERA ROKU 2023.
4.2. Za udział i wygraną w konkursie organizatorzy przekażą uczestnikom i ich opiekunom nagrody rzeczowe. Nagrody przesyłane są pocztą na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres szkoły lub wręczone na gali podsumowujacej konkurs.
Szkoły finalistów konkursu otrzymają bony edukacyjne na wykorzystanie Branżowych Sumulacji Binesowych REVAS na zajeciach w szkole.

 • 1 miejsce - 3 nagrody rzeczowe o łacznej wartości do 1000 zł kazda;
 • 2 miejsce - 3 nagrody rzeczowe o łacznej wartości do 800 zł kazda;
 • 3 miejsce - 3 nagrody rzeczowe o łacznej wartości do 600 zł kazda;
 • 4-8 miejsce (finaliści) - nagrody rzeczowe o łacznej wartości do 200 zł kazda.

Nagrody rzeczowe otrzymają także opiekunowie laureatów. Każdy aktywny uczestnik otrzymuje upominki konkursowe.

5. INFORMACJE KOŃCOWE
5.1. W przypadku wątpliwości i sporu - jedynym kompetentnym arbitrem jest organizator. Decyzje organizatora związane z konkursem są nieodwołalne.
5.2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu "Manager Roku" jest Fundacja "Będzie Dobrze" z siedzibą: 33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 23.

Dane uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i zapewnienia informacji o jego wynikach.
Podanie danych osobowych, wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia konkursu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic/opiekun prawny uczestnika.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz przez 5 lat od jego zakończenia.
Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, ich korygowania oraz usunięcia. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

5. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.